شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲
یک نظر

تفاوت لوزی، مربع و مستطیل

متوازی الاضلاع

هر چهار ضلعی که اضلاع آن دو به دو با هم موازی باشند

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

مستطیل

متوازی الاضلاعی که قطر های آن هم اندازه هستند

متوازی الاضلاعی  که اضلاع متوالی بر هم عمودند.

۱- مستطیل متوازی الاضلاع است.،یعنی

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

۲- چهار زاویه قائمه دارد

۳- قطرها هم اندازه اند

۴- اضلاع متوالی بر هم عمودند.

لوزی

متوازی الاضلاعی است که قطرهای آن بر هم عمودند.

متوازی الاضلاعی است که اضلاع متوالی آن هم اندازه اند.

۱- لوزی یک متوازی الاضلاع است.،یعنی

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

۲- اضلاع آن با هم مساویند

۳- قطر ها بر عمودند.

مربع

متوازی الاضلاعی است  که اضلاع متوالی آن بر هم عمود و هم اندازه اند.

متوازی الاضلاعی است  که قطرهای آن بر هم عمود و هم اندازه اند.

لوزی است که چهار زاویه قائمه دارد

مستطیلی است که اضلاع متوالی آن هم اندازه اند.

-۱-مربع یک متوازی الاضلاع است.،یعنی

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

۲- قطرها بر هم عمود و هم اندازه اند

۳- اضلاع متوالی بر هم عمود وهم اندازه اند.

نام شکل

شباهت

تفاوت

متوازی الضلاع  و

مستطیل

در هر دو:

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

در مستطیل :

 همه زاویه ها  قائمه  اند  و  قطرها هم اندازه اند

اضلاع متوالی بر هم عمودند.

اما در متوازی الاضلاع نیستند.

متوازی الضلاع و

لوزی

در هردو :

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

در لوزی :

ضلع ها مساوی  و قطرها بر هم عمودند

اما متوازی الاضلاع نیستند

متوازی الاضلاع و

مربع

در هر دو :

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

در مربع :

اضلاع متوالی بر هم عمود ند

 ضلع ها هم اندازه اند.

قطرها بر هم عمود و هم اندازه اند

زاویه ها قائمه اند .

اما در  متوازی الاضلاع نیستند

مستطیل

 و

 لوزی

در هر دو :

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند

در مستطیل :

 همه زاویه ها  قائمه  اند  و  قطرها هم اندازه اند

اضلاع متوالی بر هم عمودند.

در لوزی :

ضلع ها مساوی  و قطرها بر هم عمودند

اما در لوزی  نیستند

مستطیل

 و

 مربع

در هر دو:

 ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند

همه زاویه ها  قائمه  اند  و  قطرها هم اندازه اند

اضلاع متوالی بر هم عمودند

در مربع :

ضلع ها هم اندازه اند و قطر ها بر هم عمو دند .

اما در مستطیل نیستند.

لوزی

 و

 مربع

ضلع های روبرو موازیند.

زاویه های روبرو با هم مساویند.

قطرها یکدیگر را نصف می کنند

 قطر ها بر هم عمو دند .

ضلع ها هم اندازه اند

در مربع :

زاویه ها قائمه اند

قطرها هم اندازه اند

اما در لوزی  نیستند


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  1. ‫احمد مشتطی‬‎ گفت:

    احسنت عالی بود.

» ارسال نظرات

This site is protected by wp-copyrightpro.com